کارآفرینی سازمانی

Posted by Pishgam Pishgam
Options


کارآفرینی سازمانی

دکتر اکرم هادی زاده - فرج الله رحیمی

كتاب منبع
كارآفريني سازماني عنوان
دكتر اكرم هاديزاده مقدم و فرج‌الله رحيمي فيل‌آبادي نويسنده
1385/10/26 تاريخ

اين كتاب به اقتضاي موضوع، ضمن تشريح و تبيين مباحث نظري با ارائه يك مدل كاربردي علاوه بر استفاده دانشجويان، براي كليه مديران و مسؤلين بخش‌هاي دولتي و خصوصي كه در صدد رشد و تعالي سازمان خود هستند و همچنين كساني كه مي‌خواهند مهارت‌هاي كارآفريني را در محيط كار پرورشدهند تدوين گرديده است.
        خلاصه
كتابخانه سازمان همياري اشتغال مرجع
       

نظر به اينكه كارآفريني سازماني بحثي نو است و از آنجايي كه اهميت آن براي رشد و توسعه سازمان‌ها روز به روز براي مديران، كاركنان،، دانشجويان و مسؤلين كشور عزيزمان بيشتر روشن مي‌شود. بر آن شديم تا با تأليف اين كتاب،‌راه را بر كليه اهل فن و آنان كه به فردايي روشن‌تر براي آبادي ايران عزيزمان مي‌انديشند، هموارتر نماييم.

اين كتاب به اقتضاي موضوع، ضمن تشريح و تبيين مباحث نظري با ارائه يك مدل كاربردي علاوه بر استفاده دانشجويان، براي كليه مديران و مسؤلين بخش‌هاي دولتي و خصوصي كه در صدد رشد و تعالي سازمان خود هستند و همچنين كساني كه مي‌خواهند مهارت‌هاي كارآفريني را در محيط كار پرورشدهند تدوين گرديده است.
----------------------------------------------

 فهرست مطالب

فصل اول: ماهيت و سير تحول كارآفريني سازماني

فصل دوم: مباني كارآفريني سازماني

فصل سوم: خلاقيت و نوآوري

فصل چهارم: استراتژي‌ها و فرآيند كارآفريني سازمانيگفصل پنجم: سازمان كارآفرين