کارآفرينی

Posted by Pishgam Pishgam
Options


کتاب " کارآفرينی "

ويسندگان : جفری مرديت ، رايت نلسون ، فليپ نک

ناشر :موسسه کار و تامين اجتماعی

چاپ :چهارم

سال انتشار : تابستان  1376

تيراژ: 10000 جلد

قيمت کتاب : 7500 ريال

تعداد صفحات : 236

توضيحات در مورد کتاب  :

اين کتاب برای کسانی  نوشته  شده است  که در حال حاضر مديرند، يا می  خواهند کارآفرين شوند، يا مشاور مديريت  هستند و يا ميل  دارند مهارت های کارآفرينی را پرورش  دهند. سازمان بين المللی کار مدتها  پرورش قابليت های کارآفرينی را ترويج می کرده  است  اما کتاب کارآفرينی  اولين انتشارات در اين باره  است اين کتاب دارای سه بخش  است  که عناوين موضوعات آن به شرح زير می باشد :

بخش اول : ويژگی های شخصی کارآفرين

-کارآفرين بودن

-هدايت و رهبری

-ريسک پذيری

-تصميم گيری

-برنامه ريزی کسب و کار

استفاده مفيد از وقت

بخش دوم: برنامه ريزی و نظارت مالی

-برنامه کارهای مالی

-ارزش گذاری منابع

-اندازه گيری و نظارت بر استراتژی ها و نتايج مالی

-موفقيت مالی از راه مديريت انسانی

-ابزار نظارت و تصميم گيری: سيستم های  اطلاعاتی

بخش  سوم : استفاده از منابع

-تسلط  بر منابع کمياب

-درک فرصت بازار

بازاريابی فرآورده يا خدمات

-استفاده از منابع بيرونی