کار آفرینی به شیوه احمد حلت

Posted by Pishgam Pishgam
Optionsکتاب  کار آفرینی به شیوه احمد حلت

بنیانگذار  تکنولوژی موفقیت در ایران وخاورمیانه

صاحب امتیاز ومدیر مسوول دو هفته نامه موفقیت