تجارب کارآفرینی در کشور های منتخب

Posted by Pishgam Pishgam
Optionsعنوان كتاب : تجارب کارآفرینی در کشور های منتخب
نويسنده : محمود احمدپور داریانی و همکاران
ناشر : امیرکبیر
‌اطلاعات بيشتر