كارآفريني پيشرفته؛ كارآفريني در كارآفرينی

Posted by Pishgam Pishgam
Optionsكارآفريني پيشرفته

كارآفريني در كارآفريني

تألیف: جلیل صمدآقائی

 

شهريورماه 1386

 

 

کارآفرینی پیشرفته

کارآفرینی در کارآفرینی

تالیف: مهندس جلیل صمد آقایی

قیمت: 25000 ریال

سال انتشار: 1381

 

 

در سال های اخیر بحث کارآفرینی به طور جدی و رسمی در محافل دولتی، اقتصادی و اجتماعی و علمی کشور مطرح گردیده است. در این مدت افراد زیادی در مراکز کارآفرینی دانشگاه ها و یا سایر مراکز آموزشی، مهارت های کار آفرینی را آموخته اند و با اصول و مبانی کارآفرینی و تاریخچه و مدل های آن و همین طور موانع فردی و اجتماعی کار آفرینی و یا ضرورت آن و نحوه تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) و ... آشنا شده اند و در شهرهای بزرگ آموزش و ترویج کارآفرینی تا حدودی از مرحله آگاهی (A Wareness) گذشته و لازم است اطلاعات بیشتر و جدید تری در خصوص کارآفرینی به جامعه ارائه شود زیرا عده بیشتری قادرند مفاهیم جدید کارآفرینی را درک و تجزیه و تحلیل نمایند.

در همین راستا کتاب کار آفرینی پیشرفته برای پاسخ گویی به دانش آموختگان کارآفرینی که خواستار سطح بالاتر و جدید تری از مفاهیم و اطلاعات در این زمینه هستند، تدوین گردیده و به بحث در زمینه های کار آفرینی اجتماعی، زندگی شغلی و کارآفرینی، زندگی کارآفرینان واحد تحقیق و توسعه سازمان های کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان های بزرگ، دولت کارآفرین و ... پرداخته است.

 

       

صمدآقائي، جليل، 1335

كارآفريني پيشرفته كارآفريني در كارآفريني/ تأليف: جليل صمدآقائي. تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، 1386.

25000 ريال                                        ISBN: 964-6611 - 91-5

200 ص: نمودار، جدول.

كتابنامه: كارآفريني. فرهنگ سازماني. مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

4د8ص/615HD

04/338                            1082555

 
 

 

 

 

 

 

 

كارآفريني پيشرفته، كارآفريني در كارآفريني

ناشر: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

تيراژ: 1000 نسخه

سال انتشار: 1386

نوبت چاپ: اول

طرح روي جلد و صفحه آرايي: محمد عسگري

ليتوگرافي چاپ و صحافي: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان چاپ و انتشارات

    شابك: ISBN: 964  –  6611 -  91 -  5

قيمت: 25.000 ريال

نشاني: تهران ـ خيابان پاسداران ـ ابتداي اختياريه جنوبي ـ كوچه آزاده ـ شماره 7

كد پستي: 1945941148           تلفن: 22562733            دورنگار: 22589891

     شبكه اطلاع رساني: www.lssi.ir                 پست الكترونيكي: lssi@lssi.ir

 

فهرست مطالب
       

 

عناوين
       

صفحه

پيش گفتار
       

 

فصل اول : كارآفريني اجتماعي  
       

1

فصل دوم : سرمايه گذاران مخاطره پذير ( vc )  
       

17

فصل سوم : ابهام پذيري كارآفرينان  
       

45

فصل چهارم : زندگي شغلي و كارآفريني  
       

59

فصل پنجم : زندگي كارآفرينانه  
       

85

فصل ششم : شبه كارآفرينان  
       

105

فصل هفتم : واحد تحقيق و توسعه ( R&D )سازمانهاي كارآفرين
       

113

فصل هشتم : كارآفريني و جان آفريني  
       

121

فصل نهم : كارآفريني در سازمانهاي بزرگ  
       

143

فصل دهم : دولت هاي كارآفرين  
       

163

فصل یازدهم : طرح كسب و كار ( BP )  
       

171

فصل دوازدهم : كارآفريني و بيكاري