كارآفريني اجتماعي 64

Posted by Pishgam Pishgam
Options
كارآفريني اجتماعي عنوان
تاليف و ترجمه: سيد نبي‌الله حسيني نويسنده
1389/09/21 تاريخ

ماموريتي براي تغيير پايدار اجتماعي
        خلاصه
تاليف و ترجمه: سيد نبي‌الله حسيني

اين كتاب با تاليف و ترجمه آقاي نبي‌الله حسيني و فاطمه زهرا طالبي و سيد رمضان حسيني مي‌باشد .
فهرست اين كتاب شامل:
- مفهوم كارآفريني
- ديدگاه اقتصادي كارافريني
- كارآفريني از ديدگاه مديريت
- كارافريني از ديدگاه روانشناسي
- نقش‌هاي كارافرينان
- انواع كارآفريني
- كارآفريني اجتماعي
- رويكردها، تعارف، مفاهيم، نوع‌بندي
- انواع كارآفريني اجتماعي
- عناصر كارآفريني اجتماعي
- ويژگي‌هاي كارآفريني اجتماعي
- .........

جهت دريافت اين كتاب مي‌توانيد با آدرس الكترونيكي زير به نام آقاي سيد نبي الله حسيني مكاتبه داشته‌ باشيد
n.hosseini2010@gmail.com