موانع توسعه کارآفرینی در ایران 65

Posted by Pishgam Pishgam
Optionsموانع توسعه کارآفرینی در ایران


مولف: دکتر محمدرضا زالی
         دکتر سید مصطفی رضوی
نشر: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


کتاب حاضر دربردارنده نتایج پژوهش موانع توسعه کارآفرینی از منظر سرداران جوان کارآفرینی در کشور است. در سومین جشنواره ملی کارآفرینان برتر، که در سطح همه‌ی استان‌ها و سپس در سطح ملی برگزار گردیده است، کارآفرینان بخش‌های خدمات، صنعت، و کشاورزی که سابقه‌ی کسب و کار آنان کمتر از پنج سال است، شرکت کرده‌ بودند.

در این پژوهش، پس از تعریف مساله و بررسی اجمالی سابقه‌ی تحقیق، پرسش‌نامه‌ای بر مبنای پژوهش سازمان بین‌المللی کار (IOL) و کنسرسیوم دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM)، نتایج تحقیقات ملی و تجارب نگارندگان در داخل کشور طراحی و تدوین گردید. این پرسشنامه توسط کارآفرینان برتر استانی تکمیل شده است.

در این تحقیق موانع کارآفرینی از سه بعد: عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و اینک تجزیه و تحلیل این داده‌ها و جمع‌بندی نتایج آن، به صورت کتابی در 4 فصل در اختیار سیاستگزاران، اساتید و پژوهشگران حوزه‌ی کارآفرینی قرار می‌گیرد. فاصله‌ی زمانی اندک بین جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتشار آن، قابلیت استفاده‌ی بیشتری را برای متولیان توسعه‌ی کارآفرینی و علاقه‌مندان محترم فراهم می‌سازد.