توسعه كارآفريني زنان 78

Posted by Pishgam Pishgam
Options


راههاي توسعه كارآفريني زنان در ايران
نویسنده :فيروزه صابر
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
در این کتاب راهكارهاي تواناسازي زنان در راستاي برابري اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ايران بررسی می شود  
فهرست مطالب
فصل اول: كلياتي درباره كارآفريني
فصل دوم: كارآفريني زنان در جهان
فصل سوم: كارآفريني زنان در ايران
فصل چهارم: الگوي پيشنهادي توسعه كارآفريني زنان در ايران