كارآفريني جامع 80

Posted by Pishgam Pishgam
Optionsكارآفريني جامع عنوان
سيد جليل ميرميران نويسنده
1386/02/08 تاريخ

قرن بيست و يكم را مي توان قرن كارآفرينان ناميد. در كشورهاي مختلف جهان تقريبا در هر ثانيه كسب و كاري جديد به عرصه‌ي بازار وارد مي شود. روحيه‌ي كارآفريني هر گز تا بيدن اندازه شاداب نبوده است.
        خلاصه
موسسه نشر كلمه مرجع
       
كتاب از 5 بخش مجزا كه هر كدام در فصل‌هاي زير تقسيم شده تدوين شده است.

بخش اول: اصول كارآفريني و ويژگي‌هاي كارآفرينان

    *
      فصل اول: اصول كارآفريني

بخش دوم: خلاقيت و نوآوري

    *
      فصل اول: شناسايي فرصت و ارزيابي آن
    *
      فصل دوم: خلاقيت
    *
      فصل سوم: تكنيك‌ها و روش‌هاي افزايش خلاقيت
    *
      فصل چهارم: نوآوري
    *
      فصل پنجم: نظريه حل خلاق مسئله TRIZ

بخش سوم: مديريت كسب و كارهاي كوچك

    *
      فصل اول: مديريت كسب و كار كوچك
    *
      فصل دوم: مسايل حقوقي
    *
      فصل سوم: امور مالي
    *
      فصل چهارم: بازاريابي كارآفريني
    *
      فصل پنجم: روش‌هاي تبديل مشاغل كوچك به مشاغل بزرگ
    *
      فصل ششم: فن‌آوري اطلاعات IT و نقش آن در توسعه‌ي كسب و كار

بخش چهارم: فرهنگ كسب و كار

    *
      فصل اول: فرهنگ كسب و كار

بخش پنجم: طرح كسب و كار

    *
      فصل اول: تعريف كسب و كار
    *
      فصل دوم: طرح كسب و كار يك صفحه‌اي
    *
      فصل سوم: جزييات طرح كسب و كار